:: หน่วยงานในสังกัด ::
กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองกิจการนิสิต
กองคลัง
กองแผนงาน
กองวิเทศสัมพันธ์
กองยานพาหนะฯ
สถานพยาบาล
สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานกฎหมาย
สำนักงานทรัพย์สิน
สำนักงานบริการวิชาการ
สำนักการกีฬา
สำนักงานประกันคุณภาพ
 
 
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กลต
 

 

 

 ระบบขอเลขหนังสือ สำนักงานอธิการบดี

 การประกันคุณภาพ
 
 
  • แผนดำเนินงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ประจำปี  56
 
  • คำสั่งกรรมการ/อนุกรรมการ /กรรมการ peer review
  - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 55 
  - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (peer review) สำนักงานอธิการบดี 55   56
  - คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักงานอธิการบดี 55
  - คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน  สำนักงานอธิการบดี  55  56
   
 
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ          
  - ปี พ.ศ.2556   1/56 (48)   2/56 (49)
   
 
  • รายงานการประชุมคณะกรรมการ peer review 1/56

 แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
 
 
  • แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดีและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 56-58  ไฟล์ PDF
 
  • รายงานการประชุมประจำปี 55
 
  • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 55  56
   

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- เรื่อง ระเบียบบริหารงานบุคคล เอกสารประกอบการบรรยาย
                  กองแผนงาน สำนักงานกฎหมาย ไฟล์เสียงประกอบการบรรยาย   รายงานผลโครงการ
  - เรื่อง การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รายงานผลโครงการ
  - เรื่อง การจัดการความรู้ในหน่วยงาน เอกสารประกอบการบรรยาย  การบรรยาย (1 2 3) รายงานผลโครงการ
  - เรื่อง ประสบการณ์ในการปรับปรุงงาน รายงานผลโครงการ  คู่มือ การบรรยาย (1 2 3) รายงานการติดตามการใช้ประโยชน์
  - เรื่อง การสื่อสารและการประสานงานภายในองค์กร   รายงานผลโครงการ  รายงานผลการนำใช้ประโยชน์
  - โครงการนิเทศงานสายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานบริหาร  รายงานผลโครงการ 
  - องค์ความรู้   จิตบริการ   การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รายงานการติดตามการใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้
  - แผนการจัดการความรู้ กลุ่มงานสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 55
   

 โครงการวิจัยสถาบัน
  - โครงการประเมินความพึงพอใจ และแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - โครงการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ  ปีการศึกษา   52   53
  - โครงการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
  - โครงการวิจัย เรื่อง สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล มก. วิทยาเขตบางเขน   บทสรุป  
  - โครงการวิจัยสถาบัน เรื่อง การสำรวจเชิงเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้
  ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
 
        ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ในหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวนศาสตร์   คณะเกษตร  
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   คณะประมง คณะอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย สำนักทะเบียนและประมวลผล
สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
สำนักประกันคุณภาพ  สำนักงานอธิการบดี
                                     
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
  - รายงานผลการตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปี  54
  - แบบฟอร์ม F1  F2   F3  ปย.1
  - คำสั่งกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี 55        
  - คำสั่งกรรมการตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี ปี 56                  
  - แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ  55  56   57
  - แผนการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ 54
 

 การบริหารงานบุคคล
  - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงานอธิการบดี (พนักงานมหาวิทยาลัย)              
  - โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี เรื่อง ความรู้ด้านจรรยาบรรณ    รายงานผลโครงการ  การบรรยาย
 

 โครงการ Best Improvement ประจำปี 54   55
   
 
 

                        

 :: หน้าหลัก :: ประวัติความเป็นมา :: วัตถุประสงค์ :: โครงสร้างสำนักงาน :: โครงสร้างการบริหารงานภายใน :: บุคลากร ::
 

เริ่มนับตั้งแต่
วันที่
28 ตุลาคม พ.ศ.2548

 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น G มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 โทรศัพท์ 0-2942-8856 โทรสาร 0-2942-8856