กลับสู่หน้าหลัก

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

สำนักงานมหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประสานนโยบายของมหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานที่ปฏิบัติโดยผ่านหน่วยงานในสำนักงาน และประสานโดยตรงกับวิทยาเขต เพื่อให้การดำเนินงานทุกอย่างของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ และมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย ให้เพิ่มพูนศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถรองรับการบริหารมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

 ค่านิยม

 "มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม"

 พันธกิจ

1. มุ่งมั่นให้บริการ และบริหารจัดการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2. บูรณาการภารกิจ และเป็นศูนย์รวมฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการอย่างทันสมัย

3. บริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป้นระบบ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

วิสัยทัศน์

สำนักงานมหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานที่เข้มแข็งด้านการบริการ บริหารจัดการอย่างบูรณาการ และมีประสิทธิภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี

ภาระหน้าที่

1. รับนโยบายของอธิการบดีมาปฏิบัติ
2. ประสานงาน และดูแลการปฏิบัติงานของกองต่าง ในสำนักงานมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานกับวิทยาเขต เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
4. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานด้านต่าง ๆ ในสำนักงานมหาวิทยาลัย