ฉัตรชัย จรูญพงศ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
เนตรทราย ยอดพรหม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการพิเศษ)รัชฎา ชื่นเสียง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ชำนาญการ)ปทุมมา ภิณโทแก้ว

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร